Güvenlik soruşturması sebebiyle göreve başlatmama kararına itiraz

Güvenlik soruşturması sebebiyle göreve başlatmama kararına itiraz

Merhaba sevgili takipçilerimiz. Bildiğiniz üzere 657 s. kanuna eklenen son maddeler kapsamında kamuya alınacak personeller için güvenlik soruşturması zorunluluğu getirildi. Bu soruşturmanın kapsamına dair ise hiçbir bilgi mevcut değil ve ne yazık ki keyfiyete müsait uygulamalar yaşanıyor. Vatandaşların büyük çoğunluğu tarafından bilinmese de, bu tür kararlara karşı yargı yolları açık ve titiz bir çalışma gerçekleştirildiğinde İdarenin işleminin iptali mümkün. Aşağıdaki dilekçenin sadece örnek olarak sunulduğunu, eğer bir başvurunuz olacaksa çok sayıda teknik bilgi gerektiren usuli işlemler sebebiyle avukat desteğinin elzem olduğunu belirtmekte yarar var.

İZMİR NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMLİDİR.

DAVACI : Sezai KARAMUSTAFA (TCKN: )
Adres

VEKİLLERİ : Av. Ramazan Sertan SAFSÖZ – 0505 949 36 27

DAVALI : Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü

KONU : Davalı İdare Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünün
17/10/2018-E.862342882 tarih ve sayılı, 1234228-999.08
sayılı kararının iptaline ve müvekkilimizin davalı İdare
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Dokuz Eylül Üniversitesi
Hastanesinde fizyoterapist olarak göreve başlatılmasına
karar verilmesi istemimizdir.

AÇIKLAMALAR :

Müvekkil Sezai KARAMUSTAFA, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünün sözleşmeli personel alımına ilişkin ilanı uyarınca, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde fizyoterapist olarak görevlendirilmek üzere davalı İdareye 07.05.2018 tarihinde başvurmuştur. 24.05.2018 tarihinde ise asil listenin ikinci sırasından kadroya girmeye hak kazandığı davalı idarenin internet sitesinden açıklanmıştır. (Ek-1: İnternet sitesi ekran görüntüsü)

İşbu ilan üzerine müvekkil, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması için talep edilen evrakları eksiksiz olarak 28.05.2018 tarihinde davalı idareye sunmuşsa da, davalı idare, 25.08.2018-E.232420 evrak ve tarih sayılı, 11523428-982 sayılı kararıyla; 6507 s. Kanunun 4/B maddesi uyarınca müvekkilimizin göreve başlamasına uygun görülmediğine karar vermiş olup işbu karar müvekkilimize 01.10.2018 tarihinde tebliğ edilmiştir. (Ek-2: İdarenin uygun görmeme kararı)

Davalı idarenin yasal dayanaktan yoksun ve hukuka aykırı
25.08.2018-E.74420 evrak ve tarih ile 11192928-900 sayılı kararının iptali için
tarafımızca 15.10.2018 tarihinde davalı idareye başvurulmuş (Ek-3: Başvuru dilekçemiz) ancak davalı idare yine usul ve yasaya aykırı ve yine gerekçesiz olarak 17/10/2018-E.862342882 tarih ve sayılı, 1234228-999.08 sayılı kararıyla talebimizin reddine karar vermiştir. (Ek-4: İdarenin ret kararı) İşbu karar ise 24.10.2018 tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiştir. Aşağıda açıklayacağımız sebepler ve Mahkemenizce re’sen gözetilecek hususlar doğrultusunda davalı İdare Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünün hukuka ve usule aykırı işbu kararının iptaline, müvekkilin geriye dönük hakları muhafaza edilerek davalı idarede fizyoterapist olarak göreve başlatılmasına karar verilmelidir. Şöyle ki;

1- İdarenin her türlü işlemi kanuni gerekçelere dayanmalıdır ve bu husus anayasal güvence altındadır. Davalı Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü müvekkilin 657 s. Kanunun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel pozisyonunda göreve başlatılmasının uygun görülmediğini bildirmiş ancak neden uygun görülmediğini açıklama ihtiyacı hissetmemiştir. İşlemin iptali için yaptığımız 15.10.2018 tarihli başvurumuz neticesinde ise davalı İdare gerekçe olarak 4980 s. Bilgi Edinme Kanununun 19. Ve 20. Maddelerine atıfta bulunmuşsa da, müvekkilimizin adı geçen kanun maddelerinde belirtilen istisnalarla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

Ekte sunulu idareye başvuru dilekçemizde de delaletle savunduğumuz üzere, müvekkilimizin sicili tertemizdir. Bugüne kadar adli hiçbir vakada taraf dahi olmamış, hakkında kesinleşmiş herhangi bir mahkumiyet hükmü olmadığı gibi taraf olduğu derdest bir yargılama da bulunmamaktadır. Sonuç olarak davalı idarenin elinde müvekkilimiz aleyhine herhangi bir bilgi ya da her ne kadar hukuken tanınması mümkün olmasa da olumsuz istihbari bir veri varsa Mahkemenizce incelenmek üzere celbini talep etmekteyiz. Böyle bir bilgi ya da veri yoksa da, işbu kanun hükümlerini gerekçe göstererek müvekkilimizin güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığı yönünde karar vermek neticesinde müvekkili işe başlatmamak usul ve yasaya hatta anayasaya aykırıdır.

2- Kaldı ki, müvekkilimiz davalı İdare’ye başvurmadan çok kısa süre önce, 27.04.2018 tarihinde İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesinde fizyoterapist kadrosu için T.C. Sağlık Bakanlığına başvurmuş ve işbu başvurusu neticesinde yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu 03.07.2018 tarihli kararla göreve başlatılmasına karar verilmiştir. (Ek-5: Sağlık Bakanlığı kararının ekran görüntüsü) İşbu karara yönelik müvekkiimiz dosyasının da Sağlık Bakanlığından celbini talep ederiz.

GÖRÜLECEĞİ ÜZERE, DAVALI İDARENİN KARARINDAN SADECE 3 AY ÖNCE BİR BAŞKA İDARECE YAPILAN GÜVENLİK SORUŞTURMASINDA MÜVEKKİLİMİZ AYNI KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE ÇALIŞMAYA UYGUN BULUNURKEN ARADAN GEÇEN ZAMAN ZARFINDA NEYİN DEĞİŞTİĞİNİ DAVALI İDARE AÇIKLAMAK ZORUNDADIR. AKSİ TAKDİRDE DAVALI İDARENİN 17.10.2018 TARİHLİ RET KARARI MAHKEMENİZCE KEYFİYET OLARAK DEĞERLENDİRİLMELİ VE İŞBU KARARIN İPTALİNE KARAR VERİLMELİDİR.

3- Öte yandan müvekkilimizin mesleki birikimi devlet memurluğu için fazlasıyla yeterlidir. Bu husus Sağlık Bakanlığınca verilen “uygun görme” yönünde kararla da sabitken; davalı İdarece hiçbir kriteri belli olmayan, soyut ve keyfiyete müsait şekilde verilen davamıza konu karar usul ve yasaya aykırıdır.

4- Davalı İdareye bağlı Ege Ünicersitesi Hastanesinde fizyoterapist kadrosunda istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alımına ilişkin yapılan ilanda tek koşul KPSS’de yeterli puanın alınması olup şartları sağlayan her adayın göreve başlatılması, başlatılmaması halinde işbu kararın somut gerekçelere dayanması gerekmektedir. Müvekkil, KPSS’de göreve başlatılmak için gereken puanı fazlasıyla almış, ilgili kadroya ikinci sıradan girmeye hak kazanmış ancak göreve başlatılmamıştır. Müvekkil bu sürecin başından sonuna kadar büyük bir mağduriyet yaşamıştır. Tüm bu sebeplerle davalı İdarece verilen hukuka aykırı kararın iptali için Sayın Mahkemenize başvuru zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ
SEBEPLER : İYUK, 657 s. Kanun, 6507 s. Kanun ve her türlü
Sair mevzuat.

DELİLLER : …..

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklanan sebepler ve Sayın Mahkemenizce
re’sen gözetilecek hususlar doğrultusunda, davalı Ege
Üniversitesi Rektörlüğünün 17/10/2018-E.862342882 tarih ve
sayılı, 1234228-999.08 sayılı kararının İTİRAZEN
İPTALİNE, müvekkil Sezai KARAMUSTAFA’nun geriye dönük
hakları muhafaza edilerek Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde
fizyoterapist olarak göreve başlatılmasına, yargılama
süresince YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA ve
müvekkilin tedbiren göreve başlatılmasına, yargılama
giderleri ve vekalet ücretinin davalı idare üzerine
bırakılmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep
ederiz. 30.10.2018

Davacı Sezai KARAMUSTAFA
Vekili
Av. Ramazan Sertan SAFSÖZ

Ekleri: 1- İnternet sitesi ekran görüntüsü.
2- Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünün 25.08.2018-E.74420 evrak ve tarih sayılı,
11192928-900 sayılı uygun görmeme kararı.
3- 15.10.2018 tarihli Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne başvuru dilekçemiz.
4- Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünün 17/10/2018-E.862342882 tarih ve sayılı,
1234228-999.08 sayılı başvurumuzun reddi kararı.
5- T.C. Sağlık Bakanlığının 03.07.2018 tarihli uygun görme kararı.
6- Vekaletname ve yetki belgesi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


İzmir Avukat