Yüksek faiz oranlarına itiraz usulü ve dilekçe örneği

Yüksek faiz oranlarına itiraz usulü ve dilekçe örneği

Herkese merhabalar;

Bilindiği üzere yeni Türk Borçlar Kanunu sözleşme hürriyetine birçok sınırlandırmalar getirdi. Bu sınırlandırmalardan biri de faize ilişkin. Yeni düzenlemeye göre, tacir olmayan kişiler arasındaki sözleşmelerde kullanılabilecek faizin azami oranı kanunla belirlenecek. Yani kişiler aralarındaki sözleşmeyle faizi ne kadar yüksek belirlerlerse belirlesinler, akit faiz oranı kanuni yasal faizin (%9’un) 2 katını geçemeyecek. Daha açık anlatımla, sözleşmede ne yazarsa yazsın alacaklı %18’den fazla faiz talep edemeyecek. Bu husus özellikle bankaları ilgilendiriyor. Buna rağmen banka vb. finans kuruluşlarının genel haciz yoluyla başlattıkları icra takiplerinde yüksek faiz oranları kullandıklarına şahit oluyoruz. İcra takibinin kesinleşmiş olmasının faize ilişkin itiraz hakkının son bulduğu anlamına gelmiyor. Sadece itiraz mercii değişiyor. %18’den yüksek bir faiz ile kesinleşmiş icra takibinde faizin %18’e indirilebilmesi için birden fazla yol var. Menfii tespit davası açmak en garantili yoldur ancak şahsen ben, İcra Hukuk Mahkemelerini kullanarak daha hızlı bir çözüm üretmiştim. Kısaca açıklamak gerekirse, ilk aşamada İcra Müdürlüğünden TBK’nın faize ilişkin hükümlerini dikkate alarak yeniden dosya borcunu hesaplamasını talep ettim. Müdürlük reddedince de konuyu memur muamelesini şikayet yoluyla İcra Mahkemelerine taşıdım. İcra Mahkemesi talebimi kabul etti ve faizin yeni TBK yürürlüğe girdiği tarihten itibaren %18 olarak değerlendirilmesine karar verdi. (Önceki faiz %74,97 idi.) İcra Müdürlüğüne başvurduğum ilk dilekçe aşağıdaki gibidir. Avukat arkadaşlar tüm işlerinde kullanabilir.

İZMİR 42. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

Dosya No: 214/47856

Müdürlüğünüzün yukarıda esas numarası yazılı dosyasında, asıl alacağa %74,97 oranında temerrüt faizi işletilmektedir. İşbu faiz oranı 6098 sayılı TBK m. 120/2 uyarınca kanuna aykırı olup kanunun öngördüğü faiz oranlarına uyulması gerekmektedir.
“MADDE 120- Uygulanacak yıllık temerrüt faizi oranı, sözleşmede kararlaştırılmamışsa, faiz borcunun doğduğu tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

Sözleşme ile kararlaştırılacak yıllık temerrüt faizi oranı, birinci fıkra uyarınca belirlenen yıllık faiz oranının yüzde yüz fazlasını aşamaz. Akdî faiz oranı kararlaştırılmakla birlikte sözleşmede temerrüt faizi kararlaştırılmamışsa ve yıllık akdî faiz oranı da birinci fıkrada belirtilen faiz oranından fazla ise, temerrüt faizi oranı hakkında akdî faiz oranı geçerli olur.

Uygulanacak yıllık temerrüt faizi oranı, sözleşmede kararlaştırılmamışsa, faiz borcunun doğduğu tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre belirlenir. SÖZLEŞME İLE KARARLAŞTIRILACAK YILLIK TEMERRÜT FAİZİ ORANI, BİRİNCİ FIKRA UYARINCA BELİRLENEN YILLIK FAİZ ORANININ YÜZDE YÜZ FAZLASINI AŞAMAZ. Akdî faiz oranı kararlaştırılmakla birlikte sözleşmede temerrüt faizi kararlaştırılmamışsa ve yıllık akdî faiz oranı da birinci fıkrada belirtilen faiz oranından fazla ise, temerrüt faizi oranı hakkında akdî faiz oranı geçerli olur.

Takibe konu borç her ne kadar 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununu yürürlüğe girmeden önce doğmuşsa da, 6101 sayılı Türk Borçlar Kanununun Yürürlülüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 2. maddesinde, “Türk Borçlar Kanununun kamu düzenine ve genel ahlaka ilişkin kuralları, gerçekleştikleri tarihe bakılmaksızın, bütün fiil ve işlemlerde uygulanır” hükmü yer almaktadır. Aynı kanunun 7. maddesi uyarınca, Türk Borçlar Kanununun temerrüt faizine ilişkin hükümleri, görülmekte olan davalarda da uygulanır. Ekte sunulu Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 2012/17865 E. 2012/26319 K. sayılı dosyasının 22.11.2012 tarihli kararında da geçmişte doğmuş borçlara yeni Türk Borçlar Kanununun faize ilişkin hükümlerinin uygulanacağına karar verilmiştir. (Ek-1: Yargıtay 13. Hukuk Dairesi kararı)

Yukarıda açıklanan nedenlerle, borcun dayanağı sözleşmede eğer faize ilişkin herhangi bir oran yoksa; borcun doğduğu tarihteki yasal faizi dikkate alarak, eğer var ise; 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun temerrüt faizine ilişkin hükümleri çerçevesinde güncel dosya borcunun yeniden hesaplanmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. 29.01.2018

Borçlu Vekili

Av. Ramazan Sertan SAFSÖZ

 

 

3 Replies to “Yüksek faiz oranlarına itiraz usulü ve dilekçe örneği”

  1. Merhaba. Benim 4200 tl lik borcuma 142.000 tl faiz isletmisler. Ana para olan 4200 tl yi odememe ragmen dosyayi kapatmiyorlar. Ne yapmaliyim tesekkurler.

  2. Merhaba, öncelikle bilgi paylaşımınız adına teşekkür ederim. Bir firmadan aldığım üründen dolayı icralık oldum, daha dün tebligat çıkarmışlar ve %60 faiz yazılı. Buna itiraz etmek için sunmuş olduğunuz dilekçeyi kullanayım dedim lakin dilekçenizde; “MADDE 120- Uygulanacak yıllık temerrüt faizi oranı, sözleşmede kararlaştırılmamışsa, faiz borcunun doğduğu tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre belirlenir.“ Peki ya sözleşmede de %60 yazılmış ise bu faiz oranını kabul etmek durumunda mıyız ?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


İzmir Avukat