Satış yoluyla ortalığın giderilmesi davası (İzale-i Şuyu)

Satış yoluyla ortalığın giderilmesi davası (İzale-i Şuyu)

Ortaklığın giderilmesi, namı diğer izale-i şuyu davaları genellikle miras paylarının paylaşımı amacıyla açılır. Bu davayı ortaklardan herhangi biri açabileceği gibi ortakların alacaklıları da açabilirler. Dava sonunda davaya konu eşya (taşınır ya da taşınmaz) Mahkeme marifetiyle açık artırma yoluyla satılır ve satış masrafları düşüldükten sonra kalan miktar paydaşlar arasında dağıtılır. Eğer satışı isteyen taraf herhangi bir paydaşın alacaklısı ise, alacaklı olduğu paydaşa düşen pay alacaklıya ödenir. Aşağıda verdiğimiz  dilekçe de tam olarak bahsettiğimiz ikinci duruma örnek teşkil edecektir.

¸

NİĞDE NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI : BEYAZ KELEBEKLER İNŞ. TUR. VE TİC. LTD. ŞTİ.

VEKİLLERİ : Av. Ramazan Sertan SAFSÖZ

DAVALI : 1- Abdurrahman BIYIKLI (TCKN: XXXXXXXXXXX)
2- Naciye BIYIKLI
3- Selin BIYIKLI DURMASIN
4- Mehmet BIYIKLI

KONUSU : Taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış yoluyla giderilmesi talebimizdir.

AÇIKLAMALAR :

Niğde 14. İcra Müdürlüğü’nün 2014/6277 numaralı dosyasında borçlu Abdurrahman BIYIKLI’a ödeme emri tebliğ edilmiş olup, takip kesinleşmiştir.

Alacağın tahsili için borçlu davalı Abdurrahman BIYIKLI’un murisi Mehmet BIYIKLI’dan intikal eden ve murisin diğer mirasçılarıyla el birliği mülkiyeti ile maliki olduğu “Niğde İli, Niğde ilçesi, Kartaltepe Mahallesi, Ada No 397, Parsel No 8, Kat: 1, No: 4” bağımsız bölümde, taşınmazın borçlu hissesine haciz konulmuş ve Mahkeme’den satış talebinde bulunulmuştur.

Niğde 77. İcra Hukuk Mahkemesi 2017/254 E. 2017/200 K. sayılı dosyasının 16.03.2017 tarihli kararıyla borçlu Abdurrahman BIYIKLI’a intikal eden hissenin satışının yapılabilmesi için tarafımıza yetki vermiştir. (Ek 1: Mahkeme kararı)

Açıklanan nedenler ve Niğde 77. İcra Hukuk Mahkemesinin 2017/254 E. 2017/200 K. sayılı ilamıyla verdiği yetkiye dayanarak taşınmazın ortaklığının satış yoluyla giderilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

HUKUKİ NEDENLER : MK, İİK, HMK ve diğer sair mevzuat

HUKUKİ DELİLLER : Tapu kaydı ve Niğde 77. İcra Hukuk Mahkemesinin 2017/254 E. 2017/200 K. sayılı kararı

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle davanın kabulüne ve taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış yoluyla giderilmesine, yargılama masrafları ve vekalet ücretinin davalılar üzerine bırakılmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.
Davacı Vekili
Av. Ramazan Sertan SAFSÖZ

satis yoluyla ortakligin giderilmesi davasi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


İzmir Avukat