İcra Takibine İtirazın İptali Davası

İcra Takibine İtirazın İptali Davası

Kıymetli okurlar; önceki yazılarımızda daha önce belirttiğimiz gibi, ilamsız icra takiplerinde borçlunun borca itirazı üzerinde takip durur. Alacaklının ise, duran takibe devam edebilmesi için genel mahkemelerde itirazın iptali davası açması gerekir. Bu davanın açılması belli bir süreye bağlıdır ve alacaklının alacağını ispatlaması çok önemlidir.

Aşağıda itiraz üzerine duran takibe devam edilebilmesi için açılabilecek itirazın iptali davası için dilekçe örneği sunulmuştur. Ancak çok dikkatli olunması gereken bu davalarda; alacaklının alacağını ispat edememesi durumunda hem dava reddedilir, hem de takibe devam olunmaz. Hatta borçlunun daha sonra tazminat istemesi hususu dahi gündeme gelebilir. Bu sebeple hak kaybının yaşanmaması için mutlaka icra alanında uzman bir avukattan yardım alınması önerilir.

 

İZMİR NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI : Garantici Sigorta A.Ş.
Esentepe Mah. Esentepe Sk. Garantici Plaza Kat: 5 Şişli/İstanbul

VEKİLLERİ : Av. Ramazan Sertan SAFSÖZ

DAVALI : Sema DİKKATSİZ

İCRA DOSYA NO : İzmir 250. İcra Müdürlüğü 2050/2050 E.

HARCA DEĞER ESAS : 16.467,66-TL

DAVANIN KONUSU : İzmir 250. İcra Müdürlüğünün 2050/2050 E. sayılı takip
takip dosyasına borçlu tarafından yapılan İTİRAZIN
İPTALİNE, itiraz ile duran İCRA TAKİBİNİN DEVAMINA,
haksız yapılan itiraz nedeniyle dava konusu alacağın
%20’sinden az olmamak koşuluyla İCRA İNKAR
TAZMİNATINA hükmedilmesine karar verilmesi istemimizdir.

AÇIKLAMALAR :

Davalı Sema DİKKATSİZ, … plakalı aracın malikidir ve söz konusu araç müvekkil şirket tarafından xxx poliçe numaralı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası poliçesiyle sigortalamıştır. (Ek 1: Sigorta poliçesi sureti)

27.05.2050 tarihinde İzmir 250 ve 251 sokakları kavşağı mevkiinde meydana gelen kazada, davalının maliki olduğu aracın sürücüsü Sezai Karakaçan kavşağa kontrolsüz girerek önce Beyhan Bahtsız’ın sürücüsü olduğu … plakalı araç ile çarpışmış, ardından çarpışmanın etkisiyle savrularak park halinde bulunan … plakalı aracaya çarpmış ve maddi hasar meydana gelmiştir.

Kazada … plakalı aracın sürücüsü Sezai Karakaçan, Karayolları Trafik Kanununun 57-1-A maddesindeki “Kavşağa yaklaşan sürücüler kavşaktaki şartlara uyacak şekilde yavaşlamak, dikkatli olmak, geçiş hakkı olan araçların önce geçmesine imkan vermek zorundadırlar.” kuralını ihlal ederek asli kusurlu bulunmuştur. Bu husus İzmir Trafik Denetim Şube Müdürlüğünün 27.05.2050 tarihli Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı ile de sabittir. Ayrıca aynı tutanakta görülebileceği gibi, kaza tarihinde sürücü Sezai Karakaçan’ın ehliyetsiz olduğu tespit edilmiştir ve bu husus Emniyet Genel Müdürlüğüne yazılacak müzekkere ile ispat edilebilir. (EK 2: Kaza Tespit Tutanağı sureti)

Dava konusu trafik kazasında; kavşakta çarpışılan … plakalı araçta ortaya çıkan zarar 12.336,87-TL olarak belirlenmiş, söz konusu miktar aracın sigorta şirketi X Sigorta A.Ş. tarafından karşılanarak müvekkil şirkete sigortalısının %75 olan kusuru oranında, 9.252,00-TL olarak rücu edilmiştir. Aynı şekilde kaza anında park halinde bulunan … plakalı araçta 5.241,00-TL tutarında hasar meydana gelmiş, aracın sigorta şirketi Y Sigorta A.Ş. tarafından karşılanan bu miktar müvekkil şirkete sigortalısının %75 olan kusuru oranında, 3.930,75-TL olarak rücu edilmiştir. Müvekkil şirket rücu edilen her iki tazminatı da ödemiştir. (EK 3: ?)

Araç maliki olan davalı, Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca kusurlu araç sürücüsüyle birlikte dava konusu kaza nedeniyle meydana gelen zarardan sorumludur. Tüm bu sebeplerle kazanın oluşmasında asli kusurlu olan dava dışı icra dosyası borçlusu Sezai Karakaçan ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olan davalı araç maliki tarafından İzmir 250. İcra Müdürlüğünün 2050/2050 E. sayılı icra takibine yapılan itiraz haksız ve kötü niyetlidir.

Yukarıda açıklanan nedenler ve ekte sunulan tutanaklardan da anlaşılacağı üzere, davalının icra takibine yaptığı itirazında haksız ve kötü niyetli olup itirazın iptaline, itiraz üzerine durdurulan icra takibinin 16.467,66-TL üzerinden devamına, takibe konu alacak likit olduğundan ve davalı itirazında kötü niyetli olduğundan %20’den az olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

HUKUKİ NEDENLER : HMK, İİK, KTK, BK ve ilgili sair mevzuat hükümleri.

DELİLLER : 1- İzmir 250. İcra Müdürlüğünün 2050/2050 E. sayılı icra dosyası
2- Sigorta poliçesi (Ek-1)
3- İzmir Bölge Denetim Şube Müdürlüğü tarafından tanzim
edilen 27.05.2050 tarihli Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit
tutanağı. (Ek-2)
4- Sigorta şirketlerine yapılan ödemeye ilişkin belge.
5- Gerekli görülmesi halinde bilirkişi incelemesi
6- Yemin, isticvap ve ikamesi kanunen mümkün her türlü
sair delil.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan sebeplerle İzmir 250. İcra Müdürlüğünün 2050/2050 E. sayılı icra dosyasına davalı tarafından yapılan
İTİRAZIN İPTALİNE, itiraz üzerine durdurulan icra takibinin
16.467,66-TL asıl alacak üzerinden yasal faizi ile birlikte
DEVAMINA, haksız ve kötü niyetli yapılan itiraz sebebiyle
davalı aleyhine %20’den az olmamak üzere İCRA İNKAR
TAZMİNATINA hükmedilmesine karar verilmesini
saygılarımızla arz ve talep ederiz. 23.01.2050

Av. Ramazan Sertan SAFSÖZ

ilamsiz icra takiplerinde, borclunun itirazi uzerine duran talibe devam edilebilmesi icin, genel mahkemelerde itirazin iptali davasi acilmalidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


İzmir Avukat