100’e yarar bilgi sorulması talebi

100’e yarar bilgi sorulması talebi

İcra hukuku üzerine çalışanların bildiği üzere, haciz koyduğunuz borçluya ait herhangi bir mal üzerinde sizden başka alacaklıların da hacizleri mevcutsa, satış aşamasına geçmeden önce diğer alacaklıların borçlarının devam edip etmediğini sormak zorundasınız. Burada yapılacak şey; sizin mevcut icra dosyanız üzerinden İcra Müdürlüğüne, aşağıda örneğini verdiğimiz formatta bir taleple, 100’e yarar bilgileri toplanmasını talep etmeniz ve talebiniz üzerine İcra Müdürlüğünün borçluya ait hacizli mal üzerinde haczi bulunan diğer icra dosyalarını tespit etmesi ve İİK m. 103 uyarınca satışa muvafakat edip etmediklerini sormasıdır. Söz konusu diğer hacizler alacaklılarının talepleriyle icra müdürlüklerince konmuş olabileceği gibi, sgk ya da vergi idareleri gibi kamu kurumlarının doğrudan hacizleri de olabilir. Bu işlem yapmadan yapılacak satış hukuka aykırı olur ve taraflarca ihalenin feshi istenebilir. Örnek dilekçe aşağıdadır.

 

SAMSUN 89. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Dosya No: 2012 / 74782342 E.

Müdürlüğünüzün yukarıda numarası yazılı dosyasında kıymet takdiri yapılan, borçlu İsim Soyisim adına kayıtlı; Samsun İli, Bafra İlçesi, Günlükbaşı Mahallesi, 1392 Ada, 11 Parsel, 81 Cilt No, 7938 no’lu sayfada kayıtlı A Blok, 1. Kat, 2 No’lu ve Muğla İli, Fethiye İlçesi, Günlükbaşı Mahallesi, 1392 Ada, 11 Parsel, 81 Cilt No, 7943 no’lu sayfada kayıtlı B Blok, Zemin+1. Kat, 1 No’lu bağımsız bölümlerin üzerinde, dosyanızda yer alan 20.03.2013 tarihli takdiyat listesine göre Bafra Sosyal Güvenlik Merkezi’nin 25.10.2011 tarih ve 17122344 yevmiye numaralı haczinin bulunması nedeniyle anılı kuruma bu taşınmazlar üzerindeki hacizlerin devam edip etmediği, ediyorsa İİK 100’e yarar bilgilerin çıkartılarak gönderilmesi için müzekkere yazılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 19.06.2017

Alacaklı Vekili
İmza

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


İzmir Avukat