Ecrimisil talebi ve dava dilekçesi örneği

Ecrimisil talebi ve dava dilekçesi örneği

Öncelikle ecrimisil kavramının ne olduğunu açıklamakta yarar görüyorum. En anlaşılır dille ifade etmek istersek: Özel ya da tüzel kişiliğe haiz bir şahıs, üzerinde hakkı olmayan bir taşınmazı herhangi bir kira ilişkisi de olmadan (ya da var olan kira ilişkisi sonra ermişse), veyahut mülkiyet hakkı bitmiş olmasına rağmen kullanmaya devam ediyorsa hukuken işgalci (fuzuli şagil de denir) sayılır ve bu süre zarfında kullandığı o yer için tazminat ödemek zorundadır. İşte bu tazminata hukuken ecrimisil adı verilir. Yani ecrimisil bir tazminat türüdür ve işgal edilen o yerin asıl malikleri tarafından dava yolu ile talep edilebilir. Ecrimisil talebinin uygulama alanı oldukça geniştir. Yukarıda örneğini verdiğimiz gibi bazen mevcut bir kira ilişkisi neticesinde kiracılık sıfatı sona ermesine rağmen kiraya konu taşınmazı kullanmaya devam eden kişilere karşı talep edilebileceği gibi bazen hukuka aykırı şekilde herhangi bir taşınmazı mülkiyetine geçiren ancak tapu iptal ve tescili davaları ile bu hukuksuzluğun geçmişe yönelik giderilmesi neticesinde de şahısların söz konusu taşınmazı haksızca kullandıkları süre için talep edilebilir. Bunlara benzer onlarca farklı örnek verilebilir. Burada asıl olan hukuksuz bir işgaldir. 1 günlük işgal dahi davaya konu olabilir. Aşağıda vereceğimiz dilekçe açılacak ecrimisil davaları için örnek teşkil edecektir ancak unutulmaması gereken, bu tip davalarda özel hukuka ilişkin çok sayıda usul işlem olduğudur. Bu sebeple bu tür davaları avukat desteği olmadan açmamanızı öneririz. Zira yapılacak en küçük hata sizi büyük zararlara sokabilir.

Not: Bu davalar çoğunlukla müdahalenin meni davası ile birlikte açılır. Müdahalenin meni davası ise ayrı bir makalenin konusu olacaktır.

KONYA ANADOLU NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACILAR : 1- Mahmut BEYAZOĞLU (T.C. XXXXXXXXXXX)
Adres
2- Selami BEYAZOĞLU (T.C. XXXXXXXXXXX)
Adres

VEKİLLERİ : Av. Ramazan Sertan SAFSÖZ

DAVALI : Sibel BEYAZOĞLU (T.C. XXXXXXXXXXX)
Adres

KONU : Müvekkillerin hissedarı olduğu taşınmazların haksız işgali ve davalı tarafından kendilerinin yararlanmalarına engel olunması sebebiyle -fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla- şimdilik 30.000-TL ecrimisil bedelinin (belirsiz alacak) yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesi istemidir.

AÇIKLAMALAR :

Müvekkiller, 07.08.2000 tarihinde vefat eden muris Hüsamettin BEYAZOĞLU’nun torunları olup, yasal mirasçılarıdır. Her biri 1 pay olmak üzere tereke üzerinde müvekkillerin toplam 2/32 miras payı bulunmaktadır. (Ek-1)

1- Müvekkillerin babaları İsmail BEYAZOĞLU, kendi babası Hüsamettin BEYAZOĞLU’dan uzun yıllar önce vefat etmiştir. Geriye mirasçı olarak Davalı eşi Sibel BEYAZOĞLU ve diğer çocuklarını bırakmıştır. Muristen birçok taşınmaz intikal etmiş olup diğer taşınmazlar ile ilgili dava ve talep haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

a- Konya ili Ilgın ilçesi Yenidere 2046 ada 10 parselde tapuda kayıtlı binada bulunan 3, 5 ve 6 nolu daireler,

b- Konya ili Ilgın ilçesi Yenidere 2090 ada 1 parselde tapuda kayıtlı 341 nolu dükkan,

c- Konya ili Ilgın ilçesi Yenidere 1996 ada 2 parselde tapuda kayıtlı Kocaağaç Sokak No: 22’de bulunan taşınmaz.

d- Konya ili Ilgın ilçesi Kayışlı Mahallesi 1770 ada 13 parselde tapuda kayıtlı Menekşe Sokak No:9’daki taşınmazlar murislerinin vefatından bu yana Davalının tasarrufunda bulunduğundan müvekkillerin payına düşen meblağları talep zımmında işbu davamızı açmış bulunmaktayız.

2- Anılan taşınmazlardan yıllardır sadece davalı Sibel yararlanmış olup, müvekkillerin taşınmazlardan yararlanmaları engellenmiştir. Müvekkillerin babalarından ve dedelerinden yasal olarak intikal etmiş miras hakları davalı tarafından engellendiği gibi bu sebeple müvekkillerimizin hakları olan ve paylarına düşen meblağlar davalı tarafından ödenmemiştir. Davalı, bir dairede ikamet etmekte olup; diğer taşınmazların da kiralarını kendisi almaktadır. Dava kapsamı dışındaki taşınmazlar ve diğer hissedarlar ile ilgili olarak ayrıca diğer mirasçılardan da dava ve talep haklarımız saklı bulunmaktadır.

3- Müvekkiller, hissedarı bulundukları yukarıda bilgileri verilen taşınmazları kullanma ve/veya yararlanma konusunda yıllardır davalı tarafından intifadan men edilmiş bulunduklarından, Konya 44. Noterliği 01746 yev. Sayılı 15.05.2003 tarihli ihtarname ile ecrimisil talebi davalıya bildirilmiştir. (Ek-3) Ne var ki, bu zamana kadar müvekkillere hiç bir ecrimisil bedeli ödenmediğnden, kötüniyetli davalıya karşı huzurdaki davayı açma zaruretimiz hasıl olmuştur.

4- Müstekar Yargıtay içtihatları doğrultusunda yukarıda bilgileri verilen ve müvekkillerin paydaşı oldukları taşınmazların gerek konut, işyeri gibi kira getirisi (hukuksal semere) elde edilebilecek yerlerden olmaları, gerekse daha önce ortaklığın giderilmesi davası görülmüş olması sebebiyle intifadan men koşulu dahi aranmamasına rağmen olayımızda davalı tarafından Müvekkiller intifadan da men edilmişlerdir. Ecrimisil davalarında zamanaşımının 5 yıl olduğu da değerlendirildiğinde, müvekkillerin davadan önceki 5 yıl için ecrimisil talep hakkı bulunduğu tartışmasızdır. ..25.05.1938 tarih ve 29/10 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı ve Yargıtay’ın aynı yoldaki yerleşmiş içtihatları uyarınca ecrimisil davaları beş yıllık zamanaşımına tabi olup bu beş yıllık süre dava tarihinden geriye doğru işlemeye başlar… ” denilmektedir. Bu nedenle anılan taşınmazlardaki davalının haksız işgali sebebiyle davadan önceki 5 yıl için Sayın Mahkemenizden ecrimisil alacağı arz ve talep ederiz.

Yukarıda sunulu sebeplerle; davalının haksız ve kötüniyetli olarak işgal edip müvekkillerin kullanmalarını ve yararlanmalarını engellediği yukarıda bilgileri verilen taşınmazlar için -fazlaya ilişkin haklarımız saklı tutulmak kaydıyla- şimdilik 30.000,00 TL ecrimisil alacağının (belirsiz alacak) (bilirkişi incelemesi sonucu gerçek değeri belirlenecektir) ihtar tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini Sayın Mahkemenizden arz ve talep ederiz.

HUKUKİ SEBEPLER : TMK, HMK ve ilgili mevzuat hükümleri.

DELİLLER :

1- Nüfus Kayıtlarının celbi,

2- Veraset ilamı (Beyşehir 33. Sulh Hukuk Mahkemesi 2015/33333 E. 2015/44444 K. sayılı 03.08.2015 tarihli) (Ek-1)

3- İsmail BEYAZOĞLU mirasçıları için başvurulmuş olan Konya
38. Sulh H. Mah. 2017/9999 E. sayılı veraset dosyası.

4- Konya 33. Sulh Hukuk Mahkemesi 2019/1262 E. 2019/99999 K. sayılı 23.12.2019 tarihli Ortaklığın Giderilmesi
dava dosyasının celbi, (Ek-2 kesinleşme şerhli gerekçeli karar örneği)

5- Konya (Sulh Hukuk Mahkemesi) Satış Memurluğu
2017/20 Satış dosyasının celbi

6- Konya 44. Noterliği 01746 yev. Sayılı 15.05.2017 tarihli ihtarname (Ek-3)

7- Tapu kayıtlarının ilgili tapu müdürlüklerinden celbi talep olunur.

a- Konya ili Ilgın ilçesi Yenidere 2046 ada 10 parselde tapuda kayıtlı binada bulunan 3, 5 ve 6 nolu daireler,
b- Konya ili Ilgın ilçesi Yenidere 2090 ada 1 parselde tapuda kayıtlı 341 nolu dükkan,
c- Konya ili Ilgın ilçesi Yenidere 1996 ada 2 parselde tapuda kayıtlı Kocaağaç Sokak No:22’deki taşınmaz,
d- Konya ili Ilgın ilçesi Kayışlı Mahallesi 1770 ada 13 parselde tapuda kayıtlı Menekşe Sokak No:9’daki taşınmaz

8- Tanık beyanları (isim ve adresleri bildirilecektir.)

9- Keşif,

10- Bilirkişi İncelemesi

11- Sair her türlü yasal delil.

Karşı tarafın delillerine karşı delil sunma hakkımız saklıdır.

SONUÇ VE İSTEM : Sayın Mahkemenize yukarıda sunulu sebeplerle, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla, şimdilik 30.000,00 TL ecrimisil alacağının (belirsiz alacak olarak) ihtarname tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini bilvekale saygı ile arz ve talep ederiz. 06.07.2019

Davacılar Vekili
Av. Ramazan Sertan SAFSÖZ

Ekler :
1- Konya 33. Sulh Hukuk Mahkemesi 2006/9999 E. 2006/1125 K. sayılı 03.08.2023 tarihli veraset ilamı
2- Konya 17. Sulh Hukuk Mahkemesi 2010/9999 E. 2014/896 K. sayılı 23.12.2014 tarihli Ortaklığın Giderilmesi kararı ve kesinleşme şerhi
3- Konya 44. Noterliği 01746 yev. Sayılı 15.05.2023 tarihli ihtarname ve tebliğ zarfı
4- Vekaletname

 

ecrimisil davasi ve dilekce ornegi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


İzmir Avukat