Süre tutum dilekçesi

Süre tutum dilekçesi

Ceza yargılamalarında en sık sorun yaşanan ve hak kaybına neden olan hususlardan biridir sure tutum dilekçesinin verilmemesi. Bildiğiniz üzere yargılama sonucu hüküm yüze karşı okunur ancak gerekçeli karar çok daha sonra tarafınıza tebliğ olur. Birçok avukat dahi istinaf vb. kanun yollarına başvuru sürelerinin gerekçeli kararın tebliğinden itibaren başladığını düşünerek süre tutum dilekçesini vermeyi ihmal ederler ve kanun yolu başvuruları usulden reddedilir.

Sonuç olarak bilmemiz gereken, hüküm açıklandığı anda  7 gün içerisinde süre tutum dilekçesi vererek sürelerin başlamasını durdurabilir, gerekçeli başvurunuzu gerekçeli karar geldikten sonra yapabilirsiniz. Böylece hak kaybı yaşamanızın da önüne geçmiş olursunuz. Yine vekil tarafından yazılmış bir süre tutum dilekçesi aşağıdadır. Kendi özel durumunuza göre düzenleyebilirsiniz.

 

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA
Gönderilmek Üzere
UŞAK 86. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE;
Dosya No: 2017 / 7203453 E.

İSTİNAF TALEBİNDE
BULUNAN SANIK : İsim Soyisim (TCKN:  )

MUDAFİİLERİ : Avukatlarınızın adı ve soy adı

KONU : İlk derece mahkemesinin XX.XX.XXXX tarihli kararının, gerekçeli istinaf yoluna başvuru dilekçemizde belirteceğimiz nedenler ve Yüksek Heyetinizce yapılacak inceleme sonucu re’sen saptanacak sebeplerle; CMK 289. maddesinde belirtilen hukuka kesin aykırılıklar nedeniyle sanık müvekkil lehine BOZULMASINA ve dosyanın yeniden karar verilmek üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesine, mümkün olmaması halinde ilk derece mahkemesinin hükmünün kaldırılarak davanın istinaf mahkemesinde YENİDEN DURUŞMALI OLARAK GÖRÜLMESİ İLE SANIK MÜVEKKİLİN BERAATINA KARAR VERİLMESİ istemli İSTİNAF YOLUNA BAŞVURU MÜDDETİ MUHAFAZA dilekçemizin sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR :
İlk derece mahkemesinin 07.02.2017 tarihli duruşmasında, sanık müvekkilin cezalandırılmasına karar verilmiştir. Bu karar, eksik inceleme ve değerlendirme sonucunda verilmiş hukuka uygun olmayan bir karardır. Uşak 86. Asliye Ceza Mahkemesinin kararının sanık müvekkil lehine bozulması ve dosyanın yeniden karar verilmek üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesine, mümkün olmaması halinde kararın kaldırılarak davanın istinaf mahkemesinde yeniden görülmesi ile müvekkilin beraatine karar verilmesi gerekmektedir.
Gerekçeli karar halen yazılmamış bulunduğundan, gerekçeli istinaf yoluna başvuru dilekçemizi, gerekçeli kararın tarafımıza tebliğinden sonra sunacağız.

SONUÇ ve İSTEM : Gerekçeli istinaf yoluna başvuru dilekçemizde belirteceğimiz nedenler ve Yüksek Heyetinizce re’sen gözetilecek sair hususlar doğrultusunda, usul ve yasaya aykırı olan Uşak 86. Asliye Ceza Mahkemesinin 2017 / 7203453 E. sayılı kararının sanık lehine BOZULMASINA ve dosyanın yeniden karar verilmek  üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesine, mümkün olmaması halinde kararın KALDIRILMASINA, davanın Mahkemenizde yeniden görülmesi ile müvekkilin BERAATINA karar verilmesini saygılarımızla Arz ve talep ederiz. XX.XX.XXXX (tarih)

Sanık İsim Soyisim
Müdafii
Av. İsim Soyisim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


İzmir Avukat