Kısıtlılık kararına itiraz

Kısıtlılık kararına itiraz

Ceza yargılamalarında avukatların işini en çok zorlaştıran hususlardan biri de hiç şüphesiz ki kısıtlılık kararıdır. Karar verildiği andan itibaren avukat, ancak hazır bulunabileceği işlerin tutanaklarını ve bilirkişi raporlarını görebilir. Bunun dışında dosyayı inceleyemez, dosyadan evrak isteyemez. Bu da çoğu zaman özellikle tutuklu işlerde, şüphelilerin ne ile suçlandıklarını bilmemeleri ve bilmediği konuda kendisini savunması sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Ülkemizde savunma hakkına ket vuran en önemli ve yaygın kurumlardan biridir demek yanlış olmayacaktır kısıtlılık kararları için.

Yine de kısıtlılık kararları mutlak ve kaldırılamaz değildir. Aşağıdaki formata benzer bir dilekçe ile Cumhuriyet Başsavcılığının istemi ve Sulh Ceza Hakimliklerince verilen kısıtlılık kararına itiraz edebilir, kararın kaldırılmasını talep edebilirsiniz.

 

KOCAELİ 7. SULH CEZA HAKİMLİĞİNE
Gönderilmek Üzere
KOCAELİ 6. SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

Değişik İş No: 2017/1919 D. İş
Kocaeli CBS Soruşturma No: 2017/22619 Sor.

MÜŞTEKİ
ŞÜPHELİ : Hakkı KARTALBAŞ (TCKN: 52992167488)

MÜDAFİİ : Av. Ramazan Sertan SAFSÖZ

KONU : Kocaeli 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 2017/1919 D. İş
sayılı ve 05.04.2017 tarihli kısıtlılık kararına
itirazlarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR :

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının 2017/22619 Sor. sayılı dosyasında, Başsavcılığın talebi üzerine Kocaeli 6. Sulh Ceza Hakimliği 2017/1919 D. İş ve 05.04.2017 tarihli kararıyla, dosyada yer alan evrakların incelenmesinin kısıtlanmasına karar verilmiştir. Usul ve yasaya aykırı işbu kararın kaldırılmasına karar verilmesi gerekmektedir. Şöyle ki;

1- Kocaeli 6. Sulh Ceza Hakimliği kararında her ne kadar dosya içeriğinin incelenmesinin ve belgelerden örnek alınmasının soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebileceği yönünde bir gerekçe sunsa da, bu gerekçenin kabulü tarafımızca mümkün değildir.

Zira ne Başsavcılık talebinde ne de Kocaeli 6. Sulh Ceza Hakimliği kararında gelinen aşamada dosya içeriğinin incelenmesinin soruşturmanın amacını hangi yönde, nasıl ve neden tehlikeye düşürebileceğini belirtme ihtiyacı hissetmemişlerdir.

Kaldı ki, işbu soruşturmaya konu olay 20.07.2017 tarihinde gerçekleşmiş, soruşturma aynı gün başlatılmış ve yine aynı gün dosyadaki diğer şüpheli Selim ÖZDEMİR’in ifadesi alınarak tutuklanmasına karar verilmiştir.

Aradan geçen yaklaşık 6.5 ay boyunca dosyada kısıtlılık kararı yokken, tarafımızca dosyaya 04.04.2017 tarihinde vekaletname sunulmuş; dosyayı incelemek ve dosyadan bir örnek almak istemli yazılı talep sunulmuş, soruşturmayı yürüten savcı talebimizi sürüncemede bırakarak tabir-i caizse “apar topar” kısıtlılık istemiyle dosyayı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine göndermiştir.

DOSYADA 6.5 AY BOYUNCA KISITLILIK KARARI YOKKEN, VEKALETNAME SUNDUĞUMUZ ANDA BÖYLE BİR KARAR İSTENMESİ AÇIK ŞEKİLDE SAVUNMA HAKKININ İHLALİ OLMAKLA BİRLİKTE KEYFİYETLE İSTENMİŞ VE ALINMIŞ BİR KARARDIR.

2- 5271 s. CMK m. 153 uyarınca, müdafi tarafından soruşturma dosyalarının incelenmesi ve örnek alınması kaide, dosyanın kısıtlanması ise istisnadır. Kocaeli 6. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı yasal dayanaktan yoksundur.

Diğer şüpheli Selim ÖZDEMİR’in ifadesini verdiği soruşturmada, müvekkilimiz her ne kadar müşteki şüpheli olarak yer alsa da, isnat edilen suçlar değerlendirildiğinde müvekkilimizin müşteki yönünün ağır bastığı, dolayısıyla dosyaları incelememizin ve örnek almamızın soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilmesinin hayatın olağan akışına aykırılığı olacağının da Hakimliğinizce kabulü gerekmektedir.

Açıklanan sebeplerle, Sayın Hakimliğinize itirazen başvuru zorunluluğu hasıl olmuştur.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan sebepler ve Hakimliğinizce
re’sen tespit edilecek hususlar doğrultusunda,
Kocaeli 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 2017/1919 D. İş
sayılı ve 05.04.2017 tarihli kısıtlılık kararının
İTİRAZEN KALDIRILMASINA karar verilmesini
saygılarımızla arz ve talep ederiz. 08.04.2017

Müşteki Şüpheli
Hakkı KARTALBAŞ
Müdafii
Av. Ramazan Sertan SAFSÖZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


İzmir Avukat