Karşılıksız çek şikayeti ve dilekçe örneği

Karşılıksız çek şikayeti ve dilekçe örneği

Son zamanlarda en sık sorulan sorulardan biri çek uyuşmazlığı. Bildiğiniz üzere yakın zamanda Çek Kanununda karşılıksız çek düzenleyen keşideciye ceza verilmesi yönünde düzenlemeler yapıldı. Herkesin merak ettiği, bu şikayet nereye yapılacak, savcılığa mı yoksa icra mahkemelerine mi? Yetkili makam neresidir? Kısaca bu konuyu irdeleyelim.

Öncelikle karşılıksız çek düzenlemek ile sahte çek düzenlemenin farklı kavramlar olduğunu ifade ederek başlayalım. Sahte çek düzenlemek; olmayan bir çekin sahte olarak düzenlenerek piyasaya sürülmesini ifade etmektedir. Türk Ceza Kanununda sahtecilik suçu kapsamına girmektedir ve sanıklar Ağır Ceza Mahkemelerinde yargılanırlar.

Halbuki karşılıksız çekteki çek gerçektir, imzalar gerçektir ancak bankada bir karşılığı yoktur. Yani evrakta bir sahtecilik söz konusu değildir. Karşılıksız çek şikayetleri için İcra Ceza Mahkemelerine başvurulmalıdır. Aşağıdaki örnek dilekçe işinize yarayacaktır.

 

İZMİR NÖBETÇİ İCRA CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

ŞİKAYET EDEN : İsim Soyisim, TC kimlik numarası ve adres
VEKİLLERİ         : Vekillerin ad ve soyadları

SANIKLAR          : 1 – Hesap Sahibi şirket, adresi ve varsa vergi kimlik numarası

2 – Şirket Yetkilisinin adı soyadı, adresi ve varsa kimlik numarası

SUÇ                       : 5941 sayılı Çek Kanununun 5. maddesine göre karşılıksız çek düzenleme

SUÇ TARİHİ       : Çekin bankaya ibraz edildiği tarih (Kimileri bu tarihi çekin keşide edildiği tarih olarak belirtiyor ancak çek düzenlendiğinde suçun oluşacağı ön görülebilir olmadığından bu yaklaşımı yanlış buluyoruz.)

KONU                  : Sanıkların 5941 sayılı Çek kanununun 5. maddesine uyarınca cezalandırılmaları istemidir.

AÇIKLAMALAR :
1 – Sanık İsim Soyisim, Bilmemne Bankası A.Ş. İzmir Şubesine ait olan 842342344234928 numaralı ve 25.10.2016 tarihli, 100.000-TL bedelli çeki keşide ederek müvekkil şirkete vermiştir. Şikayete konu olan çek, müvekkil şirket tarafından 25.10.2016 tarihinde Birbaşka Banka A.Ş.’ye ve Bilmemne Bankası A.Ş. İzmir  şubesine ibraz edilmiş; fakat çekin karşılığı çıkmamıştır. Bu durum hem Birbaşka Banka A.Ş. Bilmemne Bankası A.Ş. İzmir şubesi tarafında çekin arkasına vurulan “KARŞILIKSIZ” KAŞESİ İLE SABİTTİR.

Sanık tarafından keşide edilen, şikayete konu 842342344234928 numaralı 100.000,00-TL tutarında çekin, muhatap bankanın çek hamiline ödemekle yükümlü olduğu 1.290,00-TL tutarını ödemesiyle kalan 98.710,00-TL tutarlı kısmı karşılıksız kalmıştır. Şikayetimize konu, karşılıksız çıkan çekle ilgili olarak İzmir 66. İcra Müdürlüğünün 2016/1985478 E. sayılı takip dosyası ile icra takibi başlatılmış olup, bu icra takibi için de ayrıca XXX,XX TL tutarında masraf yapılmıştır.
2 – 09.08.2016 tarihinde yürürlüğe giren 5941 Sayılı Çek Kanununun 5. maddesinde “Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak “karşılıksızdır” işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında, hamilin şikayeti üzerine, her bir çekle ilgili olarak, BİNBEŞYÜZ GÜNE KADAR ADLİ PARA CEZASINA HÜKMOLUNUR. … Mahkeme ayrıca, ÇEK DÜZENLEME VE ÇEK HESABI AÇMA YASAĞINA; bu yasağın bulunması halinde, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının devamına hükmeder. Yargılama sırasında da re’sen mahkeme tarafından koruma tedbiri olarak çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına karar verilir. Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı, çek hesabı gerçek veya tüzel kişi, bu tüzel kişi adına çek keşide edenler ve karşılıksız çekin bir sermaye şirketi adına düzenlenmesi durumunda ayrıca yönetim organı ile ticaret siciline tescil edilen şirket yetkilileri hakkında uygulanır.” demektedir.

3 – 5941 Sayılı Kanun uyarınca sanıklardan Hesap Sahibi Şirket çek hesabı sahibi sıfatıyla, diğer sanık ise çek hesabı sahibi şirketin ticaret siciline tescil edilen yetkili temsilci sıfatıyla karşılıksız çek keşide edilmesinden sorumludurlar.

4 – 5941 Sayılı Kanunun 5/11. maddesi; “Birinci fıkra uyarınca verilen adli para cezalarının ödenmemesi durumunda, bu ceza, 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 106. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan kamuya yararlı bir işte çalıştırma kararı verilmeksizin DOĞRUDAN HAPİS CEZASINA ÇEVRİLİR.” demektedir.

Açıklanan nedenlerle; 5941 Sayılı Kanun’un 5. maddesi uyarınca; sanıklar hakkında; öncelikle yargılama sırasında tedbiren çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına ve bu yasağın hükümle birlikte devamına, her bir çekle ilgili olarak çek bedelinin karşılıksız kalan miktarı, çekin üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz tarihinden işleyecek 3095 sayılı Kanuna göre ticari işlerde temerrüt faiz oranı üzerinden hesaplanacak faizi ile takip ve yargılama gideri toplamından az olmamak üzere adli para cezasına ve adli para cezalarının ödenmemesi halinde verilen cezanın hapis cezasına çevrilmesine karar verilmesini talep ediyoruz.

HUKUKİ NEDENLER : 5941 S.K, İİK, 5275 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri

DELİLLER                      : 1 – 842342344234928 numaralı, 25.10.2016 tarihli, 100.000-TL bedelli çek
2 – İzmir 66. İcra Müdürlüğünün 2016/1985478 E sayılı icra takip dosyası.
3 – Ticaret Sicil Gazetesi Sureti, MERSİS kaydı
4 – Sair yasal deliller

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle;
A. 5941 sayılı Kanun hükümleri uyarınca sanıklar haklarında
öncelikle yargılama sırasında koruma tedbiri olarak ÇEK
DÜZENLEME VE ÇEK HESABI AÇMA YASAĞINA, mahkumiyet kararı ile birlikte yasağın devamına,

B. Karşılıksız çıkan 842342344234928 numaralı çekle ilgili olarak çek
bedelinin karşılıksız kalan miktarı, çekin üzerinde yazılı
bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz tarihinden
itibaren işleyecek 3095 sayılı Kanuna göre ticari işlerde
temerrüt faizi oranı üzerinden hesaplanacak faizi ile takip
ve yargılama gideri toplamından az olmamak üzere ADLİ
PARA CEZASINA;

C. Hükmedilecek adli para cezalarının ödenmemesi halinde
verilen her bir çek için ayrı ayrı olmak üzere adli para
cezalarının HAPİS CEZASINA ÇEVRİLMESİNE;

D. Şikayetçi müvekkil lehine vekalet ücreti ve yargılama
giderlerine hükmedilmesine;
karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.
16.12.2016

Ekleri : 1. 8444928 numaralı 100.000,00-TL bedelli çek sureti
2. Ticaret Sicil Gazetesi Sureti, MERSİS kaydı
3. icra takip dosyası ödeme emri, masraf belgeleri
4. Vekaletname, yetki belgesi

Şikayet Eden / Vekili

karşılıksız çek şikayeti

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


İzmir Avukat