Dogo cinsi köpek beslemekten dolayı verilen idari para cezasına itiraz

Dogo cinsi köpek beslemekten dolayı verilen idari para cezasına itiraz

Herkese merhabalar. Başlık biraz uzun görünebilir ancak tam olarak bu gerekçe ile İdare tarafından hukuksuzca para cezaları verilebildiğine sıkça rastlamaktayız. Hatta bizim de başımıza geldi, müvekkilimize beslediği 2 adet dogo cinsi köpekten dolayı Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü tarafından 11.000,00-TL para cezası kesildi. Hatta bu para cezasının iptali istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine ilk başvurumuz da reddoldu. Aşağıda vereceğimiz dilekçe ile bu ret kararına itirazımızı sunduk ve idari para cezasının iptal ettirebildik.

 

İTİRAZI İNCELEMEYE YETKİLİ MAKAMA
Gönderilmek Üzere
İSTANBUL 42. SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

Dosya No: 2018/163201 D. İş

İTİRAZ EDEN : İsim Soyisim

VEKİLLERİ : Av. Ramazan Sertan SAFSÖZ

İTİRAZA KONU
KARAR : İstanbul 42. Sulh Ceza Hakimliği’nin 2018/16301 D. İş
sayılı kararı.

TEBLİĞ TARİHİ : 12.05.2018

İTİRAZIN KONUSU : Konak Kaymakamlığı Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe
Müdürlüğü’nün 10.04.2018 tarihli 34-2018-12-01H.S sıra nolu idari yaptırım kararına itiraz başvurumuzun İstanbul 42. Sulh Ceza Hakimliği’nin 2018/16301 D. İş kararıyla reddedilmesine itirazlarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR :

1- Beşiktaş Kaymakamlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 14. maddesine aykırı davranmak iddiasıyla aynı kanunun 28. maddesinin (k) bendi uyarınca Müvekkile 10.612,00-TL idari para cezası vermiştir. Hukuka aykırı bu cezaya tarafımızca 08.03.2018 tarihinde itiraz edilmiş ancak İstanbul 42. Sulh Ceza Hakimliği 2018/16301 D. İş sayılı dosyasının 06.04.2018 tarihli kararıyla itirazımızın reddine karar vermiştir. Yasal dayanaktan yoksun bu karara da itiraz etme zarureti hasıl olmuştur.

2- İlk itirazımızda da önemle üzerinde durduğumuz gibi, VERİLEN CEZA SUÇLARIN KANUNİLİĞİ İLKESİNE AYKIRIDIR. Zira 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 14. maddesinin I bendi “Pitbull Terrier, Japanese Tosa gibi tehlike arz eden hayvanları üretmek, sahiplendirilmesini, ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapmak; takas etmek sergilemek ve hediye etmek” şeklinde düzenlenmişken, Orman ve Su İşleri Bakanlığının yetki gasbı yaparak 20.11.2007-208 sayılı Müsteşarlık Makamı oluru ile 14. maddeye keyfi ilaveler yapması ANAYASAYA AYKIRIDIR. Anayasamıza göre kanun yapma yetkisi sadece Türkiye Millet Meclisine aittir ve bu yetki devredilemez.

Davalı vekilinin bu husustaki “gibi” kelimesinin Komisyon kararıyla açıklandığı, yasanın yoruma açık olduğu ve lafzi yorum yapmanın hata olacağı yönündeki beyanları ise ceza hukukunun genel ilkelerine aykırıdır. Zira her hukuk normu yoruma ihtiyaç duyar ancak yorum yoluyla cezanın kapsamı genişletilemez. Böylesine bir hukuk yaratma metodu hukukun diğer alanlarında oldukça sık başvurulan bir araç olmasına rağmen, ceza hukuku alanında kanunilik prensibinin sonucu olarak yasaklanmıştır. Bu konudaki temel düzenleme Anayasamızın 38. maddesinde bulunmaktadır. Buna göre “kimse işlediği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz…” Ayrıca söz konusu ilke TCK’nın 2. maddesinde suç ve cezada kanunilik ilkesi başlığı altında düzenlenmiştir. Kanunun 2. maddesinin 1. fıkrasının 1. cümlesine göre “kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz.“ 3. fıkrada ise “Kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında kıyas yapılamaz. Suç ve ceza içeren hükümler, kıyasa yol açacak biçimde geniş yorumlanamaz.” hükmü düzenlenmiştir. Tüm bu düzenlemeler, komisyon kararıyla kanun maddesine yapılan eklemelerin hükümsüzlüğünü ortaya koymaktadır.

3- Hiçbir şekilde kabul anlamına gelmemek koşuluyla, söz konusu düzenleme ile kanuna keyfi olarak “dogo” ilavesinin eklenebileceğini öngörsek dahi, verilen ceza yasanın mevcut haline yine aykırıdır. Kanun yasaklanan fiilleri “üretmek, sahiplendirilmesini, ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapmak; takas etmek sergilemek ve hediye etmek” şeklinde sıralamıştır ve İdare verilen cezaya dayanak olarak “sahiplendirmek” kelimesini işaret etmektedir. Halbuki sahiplendirmek kelimesi Türk Dil Kurumu tarafından “Sahiplenme işini yaptırmak” şeklinde ifade edilmiştir ve Kanun Koyucu bu ifade ile sahipleneni değil, sahiplendireni ifade etmektedir. Davalı vekili dilekçesinde her ne kadar diğer türlü yorum yapmanın hayatın olağan akışına aykırı olduğunu ileri sürse de; şayet Kanun Koyucunun iradesi dogo cinsi köpekleri elinde bulunduranları da dahil etmek olsaydı “beslemek / bulundurmak / satın almak” gibi ibarelere rahatlıkla yer verebilirdi. Bu yönüyle de verilen ceza yasal dayanaktan yoksun ve hukuka aykırıdır.

Kaldı ki, önümüzdeki günlerde genel kurula sunulmasına kesin gözüyle bakılan, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun da tasarı halindeki maddeleri incelendiğinde de, değişikliği öngörülen kanunun 14. maddesindeki yasaklar kısmından ilgili hüküm tamamen kaldırılmış ve yerine hayvan sahiplerine tasma takmak, ağızlıkla dolaştırmak gibi yükümlülükler getirmiştir. Yakın dönemde yaşanan sırf bu gelişmeler dahi Kanun Koyucunun iradesinin İdarenin yorumu ile hiçbir şekilde örtüşmediğini ortaya koymaktadır.

4- Yine kabul anlamına gelmemek koşuluyla, ilk itiraz dilekçemizde de belirttiğimiz gibi bir an için söz konusu köpeğin yasaklı olduğunu düşünsek dahi; bu yasağın herhangi bir kanunda belirtilmediği açıktır ve vatandaşların “gibi” ibaresini yorumlaması beklenemez. Kanunları bilmemek mazeret sayılmaz ancak müvekkilin Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın 20.11.2007-208 sayılı Müsteşarlık olurunu bilmesi beklenemez. Ne müvekkil ne de bu mevzuatla çok daha ilgili olan veterinerler (Veteriner tarafından düzenlenmiş olup İdare vekili tarafından ibraz edilen köpeklere ait kimlik bilgileri ve aşı cetvelleri de bunun kanıtıdır.) bu yasaktan haberdar değildir. Müvekkil bu konuda uyarılmamıştır.

5- Ayrıca 5326 sayılı Kabahatler Kanununun başvuru yollarının düzenlendiği 28. maddesinin 3. fıkrasının ilk cümlesinde; Mahkemenin / Hakimliğin ilgili kamu kurum ya da kuruluşunun süresi içerisinde sunduğu cevap dilekçesinin bir örneğinin başvuruda bulunana tebliğini öngörmüşken, ne tarafımıza ne de müvekkile herhangi bir tebliğ yapılmamıştır. İdarenin cevaplarına cevap verme imkanını engelleyen bu usul hatası da başlı başına bir hukuka aykırılık teşkil etmektedir.

6- Son olarak belirtmeliyiz ki; İstanbul 42. Sulh Ceza Hakimliği dosya üzerinden verdiği 06.04.2018 tarihli kararında, İdarenin para cezasını hukuka uygun bularak itirazımızın reddine karar vermiş ancak bu kararını gerekçelendirme ihtiyacı hissetmemiştir. Anayasamız tarafından da korunan KARARLARIN GEREKÇELİ OLMA ZORUNLULUĞU ihlal edilmiştir. Müvekkil hala verilen cezanın hukuka aykırı olduğunu düşünmektedir ve Hakimliğin neden aksi yönde hüküm verdiğini ifade eden bir hukuki izahtan yoksundur. Bu yönüyle de kararın kaldırılması hukuki güvenilirlik açısından elzemdir.

Açıklanan nedenlerle; itirazımızın kabulüne ve idari yaptırım kararının kaldırılmasına karar verilmesi gerekmektedir.

SONUÇ VE İSTEM : İstanbul 42. Sulh Ceza Hakimliğinin 06.04.2018 tarihli
kararına itirazımızın kabulü ile Konak Kaymakamlığı gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünün 10.02.2018 tarihli 34-2018-25-01H.S sıra nolu idari
yaptırım kararının kaldırılmasına, yargılama giderleri
ve vekalet ücretinin davalı İdare üzerine bırakılmasına
Karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. 21.05.2018

İtiraz Eden Vekili
Av. Ramazan Sertan SAFSÖZ

 

dogo cinsi kopek beslemekten dolayi verilmis idari para cezasina itiraz

5 Replies to “Dogo cinsi köpek beslemekten dolayı verilen idari para cezasına itiraz”

  1. Köpeğine geri verdiler mi zira aynı sorun bendede var benimde köpekleri mi aldılar

      1. Çok Güzel bir haber Tebrik ediyorum, Peki emsal teşkil eder mi? Müsteşarlık oluru nun iptali yönünde bir dava açılabilir mi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


İzmir Avukat